Erinevus rikastab

Mitmekesisus ettevõtluses

Euroopa ja Eesti ühiskonnad muutuvad:

 • traditsiooniline tööjõubaas, kust väikese ja keskmise suurusega ettevõtted värbavad, on kahanemas;
 • üle 65 aasta vanuste inimeste arv võrreldes tööealistega kahekordistub juba mõne aasta pärast;
 • puuetega inimesed, rahvusvähemused, vanemaealised ja teised varem tööjõuturul tõrjutud ühiskonnagrupid omandavad üha parema kvalifikatsiooni ja valmisoleku tööjõuturule sisenemiseks;
 • avatud maailm, kultuurilised ja demograafilised muutused kasvatavad klientide erisuguseid nõudmisi.

Need muutused mõjutavad ka ettevõtteid. Näiteks peavad ettevõtted olema värbamises üha nutikamad, et leida töötajaid, kes vastaksid nende vajadustele. Mitmekesine klientuur on nõudlikum kaupade ja teenuste ning nende hinna suhtes. Rohkem on neid, kes hindavad ettevõtteid selle järgi, kui vastutustundlikud nad ülejäänud ühiskonna suhtes on. Vastu on võetud ka mitmeid seadusi, mis panevad ettevõttele kohustusi ära hoida diskrimineerimist ja ahistamist.

Mitmekesisuse teadvustamine ja võrdse kohtlemise edendamine aitab ettevõttel püsida konkurentsivõimelisena, soodustab innovatsiooni ning parandab töötajate ja klientide rahuolu.

Innovatsioon. Ettevõttes, mis hindab oma töötajate mitmekesisust, on rohkem teadmisi, oskusi, kogemusi ja vaatenurki. Kui kõik töötajad on sarnase taustaga, mõtlevad nad sarnaselt ning leiavad sarnaseid lahendusi, mis ei pruugi aga olla parimad. Innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks on erinevad vaatenurgad ning loovus olulised väärtused, mida ei saa saavutada ühetaolisusega.

Parem tööjõud. Mitmekesisust väärtustav ettevõte on parem tööandja, mis tähendab, et töötajad on motiveeritumad, tõhusamad ja lojaalsemad. Kaadrivoolavus ja sellega kaasnevad värbamiskulud on väiksemad. Ettevõttel tuleb vähem pingutada, et leida ja hoida oma ettevõtte jaoks sobivamaid ja pädevamaid töötajaid.

Näide: Belgia keskmise suurusega ettevõttes Railgourmet oli mõned aastad tagasi suur kaadrivoolavus lihttööliste hulgas (30% aastas) ja mitmeid töötajatevahelisi konflikte, millel oli otsene mõju ettevõtte majandustulemustele. Juhtkond koostas ettevõtte mitmekesisuse edendamise plaani, mille raames toimusid koolitused sallivuse ja mitmekesisuse teemal; võimaldas töötajatel õppida hollandi keelt ning parandas oluliselt sisekommunikatsiooni. Praegu on kaadrivoolavus nullilähedane.

Rohkem kliente. Erinevate klientide erinevaid vajadusi paremini täita suutev ettevõte on edukam. Selline ettevõte leiab lihtsamalt uusi kliendigruppe, kellele oma tooteid ja teenuseid pakkuda, ning saab seeläbi olulise konkurentsieelise. Suurem rahuolu tähendab ka paremat mainet.

Näide: Tihenenud konkurentsisituatsioonis Rootsi hotelliturul soovis Scandicu hotellikett enda teenuseid tarbima meelitada senisest erinevaid kliente. Scandic palkas puuetega inimeste vajadusi mõistva inimese, kes tegi koostööd puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega ja seniste klientidega, pakkudes näiteks tasuta ööbimisi, et mõista olemasolevaid takistusi. Uurimistöö tulemusena investeeris Scandic oma personali koolitamisesse ja puuetega inimeste värbamisse ning hotellide ligipääsetavamaks muutmisesse. Selle tulemusel sai Scandic aasta jooksul juurde 15 000 ööbimist ja 100 uut lepingulist äriklienti.

Aitab kulusid kokku hoida. Ka väikeses ettevõttes aitab töötajate erinevuste teadvustamine paremini olemasolevate töötajate oskusi ja teadmisi kasutada. Ettevõtte töötajaskond on lojaalsem ning ei vahetu kiiresti, mis aitab kokku hoida uute töötajate värbamis- ja koolituskuludelt. Väiksem on risk, et ettevõtte tööd segavad sallimatusest tulenevad konfliktid või et töötaja pöördub ametivõimude poole diskrimineerimiskaasusega.

Mitmekesisuse edendamisega tegelemine ei tähenda, et ettevõtteid sunnitakse võtma tööle inimesi, keda nad ei taha ega vaja või et nende tegevust hakatakse veelgi rohkem reguleerima. Mitmekesisus ei ole ainult suurtele ettevõtetele, see ei ole keeruline ega nõua palju aega.

Eesti mitmekesisuse kokkulepe

Tallinna Tehnikaülikool algatas sellel aastal Mitmekesisuse kokkuleppe, mille eesmärk on edendada võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse põhimõtteid Eesti ettevõtetes. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millele alla kirjutades võtab ettevõte kohustuse järgida võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste põhimõtteid ning astuda konkreetseid samme mitmekesisuse arendamiseks oma ettevõttes.

Ettevõtte töötajate ja klientide hulgas leiduva mitmekesisuse teadvustamine ja oskuslik kasutamine on tõhus võimalus tõsta personali motivatsiooni ja heaolu, leida ja hoida talente, laiendada klientuuri, muuta paremaks organisatsioonikultuuri ning soodustada innovatsiooni.

Paljud ettevõtted üle maailma rakendavad mitmekesisuse edendamist edukalt oma äri huvides, mitmete uuringute kohaselt on need ettevõtted oma konkurentidest edukamad.

Kokkulepet koordineerib Tallinna Tehnikaülikool Euroopa Komisjoni ja Sotsiaalministeeriumi toel. TTÜ koolitab võrdse kohtlemise nõustajaid, kes aitavad kokkuleppega liitunud ettevõttel individuaalselt hinnata ettevõtte olukorda ja võimalusi ning aitavad ettevõttel välja töötada võrdse kohtlemise edendamise kava. Iga ettevõte saab vastavalt oma võimalustele ja vajadustele ise valida, millise mitmekesisuse edendamise aspektiga tegeleda.

TTÜ pakub võrdse kohtlemise koolitusi ettevõtete juhtidele ning teistele töötajatele, sealhulgas ettevõtte sees.

Mitmekesisuse kokkuleppest saab kogemuste jagamise ja ühiselt võrdse kohtlemise arendamise platvorm.

Lisaks iga-aastasele pidulikule kokkuleppega liitumise tseremooniale toimuvad praktilised töötoad, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Kokkuleppega liitunud ettevõtted märgitakse ära kokkuleppe kodulehel www.austameerinevusi.ee.

Mitmekesisuse kokkulepe Eestis sõlmiti huvitatud ettevõtete vahel 1. ja 2. novembril 2012 Nordic Hotel Forumis toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Erinevus rikastab”, mis keskendus võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse edendamisele ettevõtluses.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust;

teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele;

tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

 1. Väärtustame oma ettevõttes teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 2. Tõstame ettevõtte juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise, kindlustades selle laia mõju läbi kõigi ettevõtte tegevuse aspektide.
 3. Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
 4. Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
 5. Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
 6. Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
 7. Loome oma ettevõttes töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
 8. Koostame ettevõttes regulaarselt tegevuskava võrdse kohtlemise põhimõtte edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks, milles sisalduvad hinnatavad tulemusnäitajad ja mille koostamisse ja rakendamisse on kaasatud kõiki töötajaid.
 9. Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
 10. Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

2012. aastal Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud ettevõtted

2012. aastal Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud ettevõtted

Erinevus rikastab

TTÜ õiguse instituut viib kolmandat aastat läbi projekti, mille eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu.
www.erinevusrikastab.ee

BusinessCaseForDiversityEstonia

Keskkond kõigile, kes on huvitatud teemast mitmekesisus ettevõtluses (ingl k Business Case for Diversity)! Ettevõtmist veab: Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut
www.facebook.com/BusinessCaseForDiversityEstonia

Vt ka videot mitmekesisusest ettevõtluses (inglise keeles):

Liitumiseks võta meiega ühendust

Kari Käsper, tel 5622 5486, e-post kari.kasper@ttu.ee
Kelly Grossthal, tel 5450 1610, e-post kelly.grossthal@ttu.ee